Blog:

Struktura seminární práce

Seminární práce mívá různá zadání, požadavky na její strukturu však bývají obvykle jednotné: úvod, teoretická východiska, praktická část, závěr. Tyto čtyři základní kapitoly lze doplnit ještě o seznam použitých zdrojů, případně seznam obrázků, tabulek a grafů (pokud je těchto objektů v práci více) a automaticky vygenerovaný obsah práce.

Úvod by měl být vstupem do dané problematiky. Student se zde může rozepsat poměrně zeširoka o tom, jaké oblasti s jeho tématem souvisejí, co jeho téma ovlivňuje, z textu by mělo být jasně patrné, že téma je závažné a aktuální. V rámci úvodu by měl být vždy formulován cíl celé práce a vhodné je uvést i to, jakým způsobem bude práce koncipována – co bude obsahem jednotlivých kapitol, jaká bude metodika. Délka úvodu by měla být přizpůsobena délce celé práce, ideální je přibližně 1 až 2 strany, u seminárních prací kratších (okolo 5 stran) postačí i méně.

Následuje teoretická část seminární práce, která je shrnutím současných odborných přístupů k danému tématu. Měly by zde být vymezeny základní pojmy, definovány důležité termíny, vysvětleny všechny oblasti a zákonitosti, s nimiž se bude dále pracovat v rámci praktické části. Teoretická část práce by měla být založena na citacích a parafrázích, doplněných případně vlastními příklady, nebo názory autora. Text je vhodné členit do dílčích kapitol a odstavců.

Praktická část je obvykle na celé seminární práci stěžejní. Autor by zde měl prokázat, že dokáže shromážděná teoretická východiska aplikovat v praxi. Zjištěné informace by měly být přehledně prezentovány formou tabulek, či grafů, náležitě okomentovány a zdůvodněny.

Nejdůležitější částí seminární práce je však závěr – hodnotitel na něj klade většinou největší důraz. Měl by shrnovat celý obsah seminární práce – co bylo jejím cílem, k čemu se podařilo dospět, co bylo zjištěno, jaká opatření pro praxi je možné na základě seminární práce formulovat, pro koho by mohla být přínosná atd. Rozsah závěru by měl přibližně odpovídat délce úvodu, průměrně by tedy měl mít 1 až 2 strany.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci