Disertační práce

Disertační práce je z hlediska českého i světového systému vzdělávání nejdůležitějším a nejvyšším možným písemným dokumentem ve studijní trajektorii studenta. Úspěšným obhájením disertační práce je splněna jedna z podmínek pro ukončení postgraduálního studia. Nároky na disertační práci jsou velmi vysoké, očekává se, že bude napsána například v některém ze světových jazyků – angličtině a přinese důležitá zjištění a poznání pro obor, ve kterém je zpracovávána. Každopádně jejím prostřednictvím musí student přesvědčit zkušební komisi o tom, že je schopen samostatné, fundované, nezávislé vědecké práce, kterou dokáže náležitě pečlivě prezentovat.

Autor disertační práce – řádně zapsaný student prezenčního nebo kombinovaného doktorského studia svou prací musí prokázat, že se dokáže bravurně orientovat v české i zahraniční odborné literatuře, vztažené k řešenému problému. Tuto literaturu umí náležitě hlediskově srovnávat, kriticky nahlížet a celkově používat v textu. Dále musí prokázat, že důkladně zná současný stav řešené problematiky, musí být schopen vědecky samostatně pracovat a bádat. Velmi se cení, nabídne-li student – autor dizertační práce vlastní přínos či řešení k rozvoji dané vědní disciplíny.

Co se týče formální stránky, tak ta bývá podobná jako u diplomové práce s tím, že její rozsah se může pohybovat mezi jedním stem až dvěma sty stranami textu. Struktura textu může být také podobná jako u diplomové práce, nicméně autor nemusí zcela explicitně rozlišovat základní části textu jako u diplomové práce (na teoretickou část, praktickou atd.). V textu je nutné precizně citovat zdroje a prameny, ze kterých bylo při tvorbě textu čerpáno. Je vhodné také na jiná díla odkazovat. Při obhajobě vzhledem k rozsahu textu disertační práce předkládá student tzv. autoreferát, ve kterém sumarizuje dosažené výsledky a v souhrnné formě prezentuje celý text.

Obhajoba této práce trvá podstatně déle, než je tomu u diplomových nebo bakalářských prací. Je podrobena náročnějšímu rozboru a hodnocení. Jeden z autorů hodnotících (oponentských) posudků musí být navíc z jiné vysoké školy, aby byla zajištěna maximální míra objektivity.

Ve vztahu k názvu této práce je vhodné uvést, že na některých zahraničních školách, resp. pobočkách takových škol v ČR studenti píšou tzv. MBA práce (MBA disertace). Ty svou povahou ovšem nejsou tak vědecky fundované jako doktorské – disertační práce. Nicméně to nijak nesnižuje jejich kvalitu. Jsou jinak orientovány – výrazněji do firemní praxe.

Zde si můžete objednat podklady pro: disertační práce.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci