Disertační práce


Disertační práce je z hlediska českého i světového systému vzdělávání nejdůležitějším a nejvyšším možným písemným dokumentem ve studijní trajektorii studenta. Úspěšným obhájením disertační práce je splněna jedna z podmínek pro ukončení postgraduálního studia. Nároky na disertační práci jsou velmi vysoké, očekává se, že bude napsána například v některém ze světových jazyků – angličtině a přinese důležitá zjištění a poznání pro obor, ve kterém je zpracovávána. Každopádně jejím prostřednictvím musí student přesvědčit zkušební komisi o tom, že je schopen samostatné, fundované, nezávislé vědecké práce, kterou dokáže náležitě pečlivě prezentovat.

Autor disertační práce – řádně zapsaný student prezenčního nebo kombinovaného doktorského studia svou prací musí prokázat, že se dokáže bravurně orientovat v české i zahraniční odborné literatuře, vztažené k řešenému problému. Tuto literaturu umí náležitě hlediskově srovnávat, kriticky nahlížet a celkově používat v textu. Dále musí prokázat, že důkladně zná současný stav řešené problematiky, musí být schopen vědecky samostatně pracovat a bádat. Velmi se cení, nabídne-li student – autor dizertační práce vlastní přínos či řešení k rozvoji dané vědní disciplíny.

Co se týče formální stránky, tak ta bývá podobná jako u diplomové práce s tím, že její rozsah se může pohybovat mezi jedním stem až dvěma sty stranami textu. Struktura textu může být také podobná jako u diplomové práce, nicméně autor nemusí zcela explicitně rozlišovat základní části textu jako u diplomové práce (na teoretickou část, praktickou atd.). V textu je nutné precizně citovat zdroje a prameny, ze kterých bylo při tvorbě textu čerpáno. Je vhodné také na jiná díla odkazovat. Při obhajobě vzhledem k rozsahu textu disertační práce předkládá student tzv. autoreferát, ve kterém sumarizuje dosažené výsledky a v souhrnné formě prezentuje celý text.

Obhajoba této práce trvá podstatně déle, než je tomu u diplomových nebo bakalářských prací. Je podrobena náročnějšímu rozboru a hodnocení. Jeden z autorů hodnotících (oponentských) posudků musí být navíc z jiné vysoké školy, aby byla zajištěna maximální míra objektivity.

Ve vztahu k názvu této práce je vhodné uvést, že na některých zahraničních školách, resp. pobočkách takových škol v ČR studenti píšou tzv. MBA práce (MBA disertace). Ty svou povahou ovšem nejsou tak vědecky fundované jako doktorské – disertační práce. Nicméně to nijak nesnižuje jejich kvalitu. Jsou jinak orientovány – výrazněji do firemní praxe.

Zde si můžete objednat podklady pro: disertační práce.