Rigorózní práce

Ve smyslu novelizovaného znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, §46, odst. 5 mohou absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Za úkony spojené s přijetím přihlášky k této zkoušce a s konáním této zkoušky může vysoká škola stanovit poplatek, který činí nejvýše dvojnásobek základu podle § 58 odst. 2. citovaného zákona. Tito absolventi mají právo za úplatu používat zařízení a informační technologie potřebné pro přípravu k této zkoušce v souladu s pravidly určenými vysokou školou.

V návaznosti na citovaný zákon pak rigorózní řízení upravuje každá univerzita a její fakulta svým vlastním rigorózním řádem nebo jiným podobným dokumentem, v jehož rámci jsou blíže a podrobněji specifikovány podmínky tohoto zvláštního typu studia. Rigorózní řízení, alternativně též nazývané rigorozum, je tedy zpravidla placené, neboť je svým způsobem určitou nástavbou na předcházející pregraduální stupeň vysokoškolského studia. Zajímavá je také etymologie tohoto výrazu. Výraz rigorózní pochází z latiny a znamená přísný, precizní, přesný. Tyto atributy tedy vystihují povahu a charakter nejen rigorózní práce, ale také celé zkoušky. Student vytváří rigorózní práci na předem schválené téma a pracuje pod vedením školitele.

Rigorózní práce, resp. její tvorba a následná obhajoba je součástí tzv. státní rigorózní zkoušky, kterou musí student složit, aby mu mohl být udělen tzv. malý doktorát. Jmenovitě se může jednat o tituly například JUDr. - doktor práv, PhDr., doktor filozofie, RNDr. - doktor přírodních věd, ThDr. - doktor teologie evangelické a husitské, nebo ThLic. pro obor katolické teologie. Tyto tituly se píšou ve zmíněné zkratce před jménem.

Rigorózní práci tedy píše již absolvent pregraduálního vysokoškolského programu ve studijním oboru, pro který Akreditační komise MŠMT schválila možnost skládání rigorózní zkoušky. Ve vztahu k diplomové práci lze poznamenat, že mnoho studentů vychází či navazuje právě na úspěšně obhájenou a dobře hodnocenou diplomovou práci. Pakliže je práce natolik kvalitní, může být uznána i dokonce za práci rigorózní. Z tohoto tedy vyplývá, že rigorózní práce je jakýsi mezistupeň mezi pregraduálním a postgraduálním stupněm vysokoškolského studia. Veškeré nároky na zpracování jsou tedy velmi podobné či spíše vyšší než u diplomové práce s tím, že může být kladen důraz na práci se zahraniční literaturou a také se očekává od autora rigorózní práce kvalitnější výzkumné šetření.

Zde si můžete online objednat podklady pro: rigorózní práce.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci