Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecné podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv o dílo mezi objednateli a zhotovitelem; zhotovitelem díla je firma FREMANERA, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 06459552.

2. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále také "zákazník") je předem seznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, což stvrzuje v okamžiku uzavření smlouvy.

3. Neakceptováním platných všeobecných obchodních podmínek zhotovitele či jejich akceptováním s výhradou nedochází k uzavření smlouvy.

4. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé pro Českou republiku a v souladu s nabídkou zhotovitele, platnou v den uzavření smlouvy.

5. Tato služba je určena pouze koncovým zákazníkům - fyzickým osobám.

II. Předmět podnikatelské činnosti

1. Provozovatel portálu www.seminarkybezprace.cz dodává zpracované různorodé textové informační materiály a podklady v elektronické podobě na téma, které definuje zákazník v objednávkovém formuláři. Zmíněné materiály a podklady jsou určené výhradně samotným zákazníkům pro zvýšení jejich informovanosti o definovaném tématu. Materiály jsou originální a v principu se nijak neliší od materiálů, které jsou zákazníkům i jinde dostupné, jako např. odborné články, knihy, skripta atd. Provozovatel dále poskytuje poradenské služby v oboru jazykových korektur, odborných korektur, formátování textů, vyhledávání odborných informací, rešerše, tvorbě dotazníků.

III. Uzavření smlouvy

1. K uzavření smlouvy o dílo může dojít na základě nezávazné objednávky zákazníkem u zhotovitele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na zhotovitelově webové adrese /objednavka/. Objednávku lze také pořídit telefonicky či jinou formou a jejím následným zanesením do zhotovitelova objednávkového systému. V objednávce je nutno specifikovat v základních rysech požadavky k dílu.

2. V závislosti na povaze, rozsahu a náročnosti objednávky je zhotovitelem zákazníkovi na e-mail zaslán návrh ceny s případně poupraveným termínem pro zpracování díla. V e-mailu je obsažen potvrzovací odkaz; kliknutím na tento odkaz zákazníkem je závazně uzavřena smlouva o dílo.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je vždy smluvní a je výsledkem dohody mezi oběma smluvními stranami.

2. Dílo v hodnotě do 499 Kč je splatné předem.

3. Dílo v hodnotě od 500 Kč do 2.999 Kč je splatné poté, co bude zákazníkovi na e-mail zhotovitelem odeslána ukázka díla. Zaplacením díla zároveň zákazník stvrzuje, že je seznámen s kvalitou a strukturou díla a že s těmito vlastnostmi díla souhlasí.

4. Dílo v hodnotě nad 3.000 Kč je splatné prostřednictvím zálohy a doplatku. Záloha ve výši 40 % z ceny díla je splatná poté, co bude zákazníkovi zaslána ukázka díla. Po zaplacení zálohy je zákazníkovi odeslána na e-mail polovina díla s pokynem k zaplacení doplatku ceny díla. Po uhrazení doplatku je zákazníkovi zasláno ve smluveném termínu kompletní dílo.

5. Ukázka je zákazníkovi zasílána v rozsahu přiměřeném objednanému rozsahu a specifičnosti díla. Není-li zákazník s kvalitou či strukturou ukázky spokojen, lze mu zaslat náhradní ukázku.

6. Platbu ceny díla, jeho záloh a doplatků provádí zákazník na účet č. 2501298916/2010.

V. Obchodní tajemství a ochrana osobních údajů

1. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem zhotovitele jsou považovány za obchodní tajemství a zákazník je o nich povinen zachovat mlčenlivost.

2. Všechny osobní údaje zpracovávané zhotovitelem o zákazníkovi jsou pod ochranou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Zákazník se zpracováním poskytnutých osobních údajů souhlasí. Zhotovitel je registrován Úřadem na ochranu osobních údajů v rejstříku správců osobních údajů pod číslem 00075568.

VI. Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník je povinen svou e-mailovou schránku udržovat provozuschopnou. Pokud zákazník změní e-mailovou adresu, je povinen tuto skutečnost včas nahlásit zhotoviteli.

2. Zákazník je povinen řádně a včas zaplatit cenu díla a její případné zálohy a doplatky dle platebních pokynů zhotovitele.

3. Zákazník je povinen zhotoviteli včas dodat veškeré podklady k dílu, které si přeje k jeho zhotovení použít.

4. Zákazník má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy písemně, prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Pakliže doposud nezapočala realizace díla, vrátí zhotovitel zákazníkovi veškeré jím provedené platby. Pokud realizace díla již probíhá, zhotovitel zašle zákazníkovi rozpracovanou práci a zároveň mu vrátí i poměrnou část z uhrazené ceny díla.

5. Kromě části "Kontaktní údaje" je zákazník povinnen nezveřejňovat v objednávkovém formuláři a přiložených souborech své osobní údaje. V případě porušení těchto podmínek provozovatel nemůže garantovat anonymitu zákazníka.

6. Objednatel je povinen dodržovat právní řád České republiky, zejména pak zákon č.121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským. Objednatel nabývá převzetím zaplaceného díla jen majetkových, nikoliv autorských práv.

VII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou a ve smlouvě specifikovanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo; při zpracování díla postupuje po jeho obsahové i formální stránce s řádnou a odbornou péčí.

2. Zhotovitel je povinen zhotovit originální dílo, vyhnout se jakémukoliv plagiátorství a řádně ocitovat všechny zdroje.

3. Zhotovitel je povinen dodržet sjednaný termín zhotovení díla. Termín je možné dohodou prodloužit, případně zkrátit. Smluvní strany se mohou domluvit na peněžní či jiné kompenzaci změn termínu.

4. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy o dílo, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. K přiměřenému prodloužení termínu může zhotovitel přistoupit také tehdy, jestliže zákazník neplatí své platby včas.

5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovení díla ukáže být na základě zákazníkových požadavků nerealizovatelné.

6. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny.

7. Pakliže zákazník provedl platby za dílo a následně u zhotovitele nastane zásah vyšší moci znemožňující mu zhotovení díla, vrátí zhotovitel zákazníkovi veškeré jím provedené platby. Pokud realizace díla již započala, zhotovitel zašle zákazníkovi rozpracovanou práci a zároveň mu vrátí i poměrnou část z uhrazené ceny díla.

8. Zhotovitel má právo odmítnout přijetí nezávazné objednávky do pěti dnů od jejího učinění.

VIII. Předání a převzetí díla

Po uhrazení ceny díla je zhotovené dílo předáno zhotovitelem zákazníkovi prostřednictvím e-mailu, jehož součástí je odkaz ke stažení zhotoveného díla. Dílo je ke stažení v takovém formátu, který zákazník specifikoval v objednávce. Stažením díla prostřednictvím odkazu je dílo převzato.

IX. Záruka a reklamační řád

1. Zhotovitel poskytuje na jím zhotovená díla záruku.

2. Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci díla tehdy, zjistí-li, že dílo neodpovídá jím v objednávce specifikovaným požadavkům nebo jsou v informacích faktické chyby. Při reklamaci je zákazník povinen svá tvrzení doložit; pakliže tak neučiní, zhotovitel předá dílo k přezkoumání jím určenému odborníkovi.

3. Na vyřízení reklamace má zhotovitel lhůtu 1 týden. Pakliže shledá, že reklamační tvrzení jsou důvodná, je povinen dílo přepracovat. Na přepracování a opravy má zhotovitel lhůtu 30 dnů. Pokud dílo přepracovat nemůže, vrátí zákazníkovi peníze. Při vrácení peněz je zákazníkovi vrácena pouze taková částka, která je přiměřená povaze a rozsahu vad díla.

X. Ostatní ujednání

Provozovatel portálu www.seminarkybezprace.cz tak ve smyslu těchto obchodních podmínek a platné české legislativy zákazníky v žádném případě nenabádá k tomu, aby dodané materiály vydávali za svá díla a v žádném případě za ně nesupluje jejich studijní povinnosti.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2017


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci