Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecné podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv o dílo v souladu s ustanovením § 2586 – 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) mezi objednateli a zhotovitelem; zhotovitelem díla je firma smartwriting, s.r.o. se sídlem Klínová 620/1, 709 00 Ostrava, IČO: 10994653.

2. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále také "zákazník") je předem seznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, což stvrzuje v okamžiku uzavření smlouvy.

3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých smluv, které jsou uzavírány mezi objednatelem a zhotovitelem. Neakceptováním platných všeobecných obchodních podmínek zhotovitele či jejich akceptováním s výhradou nedochází k uzavření smlouvy.

4. Není-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé pro Českou republiku a v souladu s nabídkou zhotovitele, platnou v den uzavření smlouvy.

5. Tato služba je určena pouze koncovým zákazníkům - fyzickým osobám (spotřebitelům) výhradně z České republiky. Obchodní podmínky se tedy nevztahují na případy, kdy je objednatelem právnická osoba ani na případy, kdy je objednatelem fyzická osoba, která službu objednává v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

6. Zhotovitel je oprávněn znění obchodních podmínek měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva ani povinnosti, které vznikly za účinnosti předcházejících obchodních podmínek.

II. Předmět podnikatelské činnosti

1. Provozovatel portálu www.seminarkybezprace.cz dodává zpracované různorodé odborné textové informační materiály a podklady v elektronické podobě na téma, které definuje zákazník v objednávkovém formuláři. Zmíněné materiály a podklady jsou určené výhradně samotným zákazníkům pro zvýšení jejich informovanosti o definovaném tématu. Materiály jsou originální a v principu se nijak neliší od materiálů, které jsou zákazníkům i jinde dostupné, jako např. odborné články, knihy, skripta atd., nezávisle na tom, zda se jedná o díla, která lze získat zdarma či o díla poskytovaná za úplatu. Provozovatel dále poskytuje poradenské služby v oboru jazykových korektur, odborných korektur, formátování textů, vyhledávání odborných informací, rešerše, tvorbě dotazníků.

2. Zhotovitel připravuje podklady výlučně a pouze pro objednavatele, čili zákazníka, který podklady objednal a pouze pro jeho osobní potřeby. Podklady jsou zpracovány formou klasického odborného textu, s řádně uvedenými a citovanými zdroji, z nichž bylo čerpáno, vygenerovaným obsahem a seznamem literatury. Text je běžně naformátovaný a zarovnán do bloku. V žádném případě zhotovitel nezpracovává kompletní školní práce vhodné k přímému předání ve škole, a v žádném případě negarantujeme jakékoli hodnocení ve škole. Zpracovávány jsou výhradně podklady ke školním pracím, ne práce samotné. Zákazník není zhotovitelem naváděn k odevzdání odborných textů zpracovaných zhotovitelem ve škole.

3. V případě požadavku na úpravy nepřijímá zhotovitel žádné připomínky třetích stran, hlavně školitelů, mentorů atd.

III. Uzavření smlouvy

1. K uzavření smlouvy o dílo může dojít na základě nezávazné objednávky zákazníkem u zhotovitele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na zhotovitelově webové adrese /objednavka/. Objednávku lze také pořídit telefonicky, či jinou formou, a jejím následným zanesením do zhotovitelova objednávkového systému. V objednávce je nutno specifikovat v základních rysech požadavky k dílu.

2. V závislosti na povaze, rozsahu a náročnosti objednávky je zhotovitelem zákazníkovi na e-mail zaslán návrh ceny s případně poupraveným termínem pro zpracování díla. V e-mailu je obsažen potvrzovací odkaz; kliknutím na tento odkaz zákazníkem je závazně uzavřena smlouva o dílo.

3. Veškeré informace uvedené na webových stránkách zhotovitele jsou pouze informativního charakteru a zhotovitel není povinen s objednatelem uzavřít smlouvu o dílo na tento typ děl.

4. Smlouva o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem vzniká na základě přijetí objednávky (akceptací), která je objednateli ze strany zhotovitele zasláno na adresu elektronické pošty objednatele (e-mailové adresy) a následným uhrazením zálohy ze strany objednatele.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je vždy smluvní a je výsledkem dohody mezi oběma smluvními stranami.

2. Dílo v hodnotě do 499 Kč je splatné předem.

3. Dílo v hodnotě od 500 Kč do 2.999 Kč je splatné poté, co bude zákazníkovi na e-mail zhotovitelem odeslána ukázka díla. Zaplacením díla zároveň zákazník stvrzuje, že je seznámen s kvalitou a strukturou díla a že s těmito vlastnostmi díla souhlasí.

4. Dílo v hodnotě nad 3.000 Kč je splatné prostřednictvím zálohy a doplatku. Záloha ve výši 40 % z ceny díla je splatná poté, co bude zákazníkovi zaslána ukázka díla. Po zaplacení zálohy je zákazníkovi odeslána na e-mail polovina díla s pokynem k zaplacení doplatku ceny díla. Po uhrazení doplatku je zákazníkovi zasláno ve smluveném termínu kompletní dílo.

5. Ukázka je zákazníkovi zasílána v rozsahu přiměřeném objednanému rozsahu a specifičnosti díla. Není-li zákazník s kvalitou či strukturou ukázky spokojen, lze mu zaslat náhradní ukázku.

6. Platbu ceny díla, jeho záloh a doplatků provádí zákazník na účet č. 55222823/2010 vedený u Fio banky a.s.

7. Objednatel je vždy povinen platbu hradit společně s uvedením variabilního symbolu, který je mu zhotovitelem přidělen, a o němž je zákazník informován ve výzvě k úhradě zálohy či doplatku.

V. Obchodní tajemství a ochrana osobních údajů

Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem zhotovitele jsou považovány za obchodní tajemství a zákazník je o skutečnostech tohoto typu, o kterých se dozví, povinen zachovat mlčenlivost.

VI. Ochrana osobních údajů

1. Všechny osobní údaje zpracovávané zhotovitelem o zákazníkovi jsou pod ochranou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Zákazník se zpracováním poskytnutých osobních údajů souhlasí.

2. Zhotovitel zpracovává následující údaje o objednateli (zákazníkovi): jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace platby a zaslání hotového díla objednateli (plnění ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem) a dále také za účelem plnění právních povinností, ke kterému je zhotovitel povinen, dále pro účely uplatnění právních nároků a rovněž v případech, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného zhotovitele, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu plnění ze smlouvy a následně ještě po dobu jednoho roku od dodání díla objednateli. Osobní údaje jsou poskytovány třetím osobám. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatickému rozhodování ani automatickému profilování.

3. Objednatel přijetím obchodních podmínek prohlašuje, že byl zhotovitelem v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“) řádně poučen o ochraně osobních údajů a rovněž stvrzuje, že veškeré osobní údaje jím uvedené jsou přesné a pravdivé a jsou zhotoviteli poskytnuty dobrovolně.

4. Zhotovitel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení.

5. Objednatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (výjimku tvoří případy, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného zhotovitele), právo požadovat od zhotovitele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že zhotovitel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

6. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

VII. Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník je povinen svou e-mailovou schránku udržovat provozuschopnou. Pokud zákazník změní e-mailovou adresu, je povinen tuto skutečnost včas nahlásit zhotoviteli.

2. Zákazník je povinen řádně a včas zaplatit cenu díla a její případné zálohy a doplatky dle platebních pokynů zhotovitele. V případě, že zákazník neuhradí zálohu či doplatek s dostatečným předstihem, který by umožnil řádné a včasné zpracování díla, je zhotovitel oprávněn termín dodání díla přiměřeně prodloužit.

3. Zákazník je povinen zhotoviteli včas dodat veškeré podklady k dílu, které požaduje k jeho zhotovení použít.

4. Zákazník má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy písemně, prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Pakliže doposud nezapočala realizace díla, vrátí zhotovitel zákazníkovi veškeré jím provedené platby. Pokud realizace díla již probíhá, zhotovitel zašle zákazníkovi rozpracovanou práci a zároveň mu vrátí i poměrnou část z uhrazené ceny díla.

5. Kromě části "Kontaktní údaje" je zákazník povinen nezveřejňovat v objednávkovém formuláři a přiložených souborech své osobní údaje. V případě porušení těchto podmínek provozovatel nemůže garantovat anonymitu zákazníka.

6. Objednatel je povinen dodržovat právní řád České republiky, zejména pak zákon č.121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským. Objednatel nabývá převzetím zaplaceného díla jen majetkových práv k dílu, nikoliv autorských práv k dílu. Autorská práva k dílu zůstávají zhotoviteli a není možné se jich zříci.

VIII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou, a ve smlouvě specifikovanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo; při zpracování díla postupuje po jeho obsahové i formální stránce s řádnou a odbornou péčí.

2. Zhotovitel je povinen zhotovit originální dílo, vyhnout se jakémukoliv plagiátorství a řádně ocitovat všechny zdroje. Pod pojmem originální dílo se rozumí dílo, ve kterém jsou řádně uvedeny veškeré zdroje, které byly ke zpracování díla použity, a to vždy odkazem v místě, kde byl zdroj použit a rovněž v závěrečném seznamu literatury. Originální dílo sestává převážně z parafrází informací z jiných zdrojů, eventuálně z vlastního výzkumu, doslovně převzatý text tvoří jen malou část zpracovaného díla, a to jen v případě, kdy je to vhodné, účelné anebo žádoucí (popř. zákazníkem výslovně vyžadováno). Originalita díla je vždy posuzována individuálně v kontextu charakteristiky konkrétní zakázky, tématu díla, množství dostupných zdrojů a autorů zdrojů a dalších charakteristik díla. Není možné na originalitu usuzovat jen na základě výstupu kontroly z portálů, které se zaměřují na odhalování plagiátů (v ČR zejména Odevzdej.cz a.j.), které jsou pouze pomocným nástrojem a v současné době jsou schopny identifkovat jak shodný, tak i obdobný (parafrázovaný) text, přičemž samotná skutečnost, že informace byla odněkud čerpána, nevypovídá nic o tom, zda je text originální či nikoliv. Informace o procentuální míře podobnosti díla s jinými texty je pouze určitým vodítkem, na jehož základě je realizováno individuální posouzení díla. Procento nalezených podobností neurčuje, zda je dílo plagiátem, či nikoliv, pouze upozorňuje na určité podezření.

3. Zhotovitel je povinen dodržet sjednaný termín zhotovení díla. Termín je možné dohodou prodloužit, případně zkrátit. Smluvní strany se mohou domluvit na peněžní či jiné kompenzaci změn termínu. Výjimkou jsou případy, kdy je prodloužení termínu důsledkem neuhrazení zálohy či doplatku s takovým předstihem, aby bylo dílo možné v termínu zpracovat dle čl. VII. odst. 2 těchto obchodních podmínek.

4. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy o dílo, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. K přiměřenému prodloužení termínu může zhotovitel přistoupit také tehdy, jestliže zákazník neplatí své platby včas.

5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovení díla ukáže být na základě zákazníkových požadavků nerealizovatelné, případně by realizace díla byla spojena s nadměrným úsilím, které by zhotovitel musel vynaložit.

6. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny. V žádném z uvedených případů nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

7. Pakliže zákazník provedl platby za dílo a následně u zhotovitele nastane zásah vyšší moci znemožňující mu zhotovení díla, vrátí zhotovitel zákazníkovi veškeré jím provedené platby. Pokud realizace díla již započala, zhotovitel zašle zákazníkovi rozpracovanou práci a zároveň mu vrátí i poměrnou část z uhrazené ceny díla.

8. Zhotovitel má právo odmítnout přijetí nezávazné objednávky do pěti dnů od jejího učinění. Zhotovitel má právo také kdykoliv odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel požaduje po zhotoviteli porušování platné legislativy, hlavně zpracovávat požadavky školitelů a mentorů, ladit texty dle požadavků třetích stran, požadovat vyhotovení kompletní školní práce, atd. Pokud zákazník trvá na požadavcích, které porušují platnou legislativu, zhotovitel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy, objednávku stornovat a Objednateli vrátit uhrazené platby. O odstoupení od smlouvy v takovém případě zhotovitel objednatele vyrozumí na adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu) objednatele. Zhotovitel je dále povinen důvod odstoupení od smlouvy přiměřeně odůvodnit. Pokud již zpracování započalo, předá zhotovitel zákazníkovi rozpracovaný text a vrátí jen poměrnou část uhrazené platby, či uhrazených plateb.

IX. Předání a převzetí díla

Po uhrazení ceny díla je zhotovené dílo předáno zhotovitelem zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), jehož součástí je odkaz ke stažení zhotoveného díla. Dílo je ke stažení v takovém formátu, který zákazník specifikoval v objednávce. Stažením díla prostřednictvím odkazu je dílo převzato.

X. Záruka a reklamační řád

1. Zhotovitel poskytuje na jím zhotovená díla záruku v délce jeden rok. Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy bylo objednateli předáno hotové dílo.

2. Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci díla tehdy, zjistí-li, že dílo neodpovídá jím v objednávce specifikovaným požadavkům nebo jsou v informacích faktické chyby. Při reklamaci je zákazník povinen svá tvrzení doložit; pakliže tak neučiní, zhotovitel předá dílo k přezkoumání jím určenému odborníkovi.

3. Reklamací se v tomto kontextu nerozumí drobné úpravy, které nebyly součástí původní objednávky a nebyly zadány v objednávce hned na počátku. V případě připomínek nebo rozšíření textu nad rámec původní objednávky, je nutné, aby objednatel provedl přiobjednávku služeb.

4. Na vyřízení reklamace má zhotovitel lhůtu 1 týden. Pakliže shledá, že reklamační tvrzení jsou důvodná, je povinen dílo přepracovat. Na přepracování a opravy má zhotovitel lhůtu 30 dnů. Pokud dílo přepracovat nemůže, případně by přepracování bylo spojeno s nadměrným úsilím, které by zhotovitel musel vynaložit, vrátí zákazníkovi peníze. Při vrácení peněz je zákazníkovi vrácena pouze taková částka, která je přiměřená povaze a rozsahu vad díla.

XI. Ostatní ujednání

1. Provozovatel portálu www.seminarkybezprace.cz tak ve smyslu těchto obchodních podmínek a platné české legislativy zákazníky v žádném případě nenabádá k tomu, aby dodané materiály vydávali za svá díla, a v žádném případě za ně nesupluje jejich studijní povinnosti.

2. V případě, že zhotovitel, jeho zaměstnanec či externí spolupracovník v komunikaci zmíní název některé z kategorií školních prací, má se za to, že se pod tímto označením rozumí odborný podklad pro takový typ práce, nikoliv práce samotná.

3. Za předpokladu, že vztah založený smlouvou mezi objednatelem a zhotovitelem zahrnuje mezinárodní prvek, strany se dohodly, že tento vztah se řídí českou právní úpravou.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2023


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci