Blog:

Jak provést kvantitativní výzkum

V rámci diplomové, nebo bakalářské práce řeší studenti často nějaký výzkumný problém ‑ jedná se o klíčovou součást naplnění praktické části. Právě podle druhu problému, resp. podle charakteru analyzovaného jevu se pak realizuje buď kvantitativní, nebo kvalitativní výzkum ‑ v obou případech se jedná o specifickou metodu sběru dat, která má určité předpoklady a podmínky.

Kvantitativní výzkum je vhodný tehdy, když se snažíme odpovědět na měřitelnou otázku – typicky „Kolik?“. Získáváme tedy údaje o četnosti (např. počet respondentů), frekvenci (např. frekvence opakování nákupu), či intenzitě (např. míra spokojenosti). Stanovení výzkumného problému je zároveň PRVNÍM KROKEM VÝZKUMU, na který musí navazovat formulace cíle výzkumného šetření, což je DRUHÝM KROKEM.

Je nutné mít dopředu představu o tom, v jakých jednotkách (naturálních, peněžních) údaje měříme. Výsledkem jsou číselné údaje, které lze dopředu alespoň hrubě odhadnout, a to formou hypotézy, která by měla být stanovena na základě teorie, či zkušeností z praxe. Stanovení hypotézy je TŘETÍM KROKEM VÝZKUMU. Konkrétně se zjišťují např. data o znalosti výrobku/firmy/značky/reklamní kampaně, data o spokojenosti zákazníků s produktem, data o pozici značky ve srovnání s konkurencí, data o spotřebě produktu apod.

Kvantitativního výzkumu je možné využít i k získání určitých kvalitativních dat. Aby však bylo možné je změřit, je nutné je nejprve převést na měřitelná kritéria. K tomu se využívají škály – v dotazníku je respondentům položena otázka typu „Jak jste spokojen s kvalitou našeho produktu? a následně je jim nabídnuta možnost odpovědi v podobě slovní, číselné, nebo obrázkové škály, např.: Velmi spokojen – Spíše spokojen – Spíše nespokojen – Nespokojen.

Podmínkou získání statisticky spolehlivých a reprezentativních výsledků je práce s velkým souborem respondentů (řádově ve stovkách, ještě lépe tisících). Rozhodnutí o velikosti a charakteru výzkumného vzorku je podmíněno mimo jiné časovou a finanční náročností a je ČTVRTÝM KROKEM VÝZKUMU.

Nejčastěji používanou technikou kvantitativního výzkumu je dotazování (osobně formou interview, písemně formou dotazníku, telefonicky), méně často pozorování (zúčastněné, nezúčastněné), či experiment (v reálných či laboratorních podmínkách). Volba vhodné techniky je PÁTÝM KROKEM VÝZKUMU.

Tím je přípravná fáze ukončena a nyní je čas na samotný sběr dat. Nasbírané údaje se následně vyhodnocují pomocí statistických metod, s čímž mohou pomoci speciální počítačové programy. POSLEDNÍM KROKEM VÝZKUMU je vyhodnocení stanovené hypotézy – její potvrzení, nebo vyvrácení.

S přípravou i vyhodnocením kvantitativního výzkumu Vám rádi pomohou naši zpracovatelé, na které se lze obrátit prostřednictvím www.seminarkybezprace.cz.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci