Blog:

Jak využívat a citovat zdroje při psaní diplomové práce

Prakticky žádná kvalifikační práce se neobejde bez opory kvalitních zdrojů – především teoretická pasáž je prakticky celá založena na převzatých informacích, které musejí být vždy řádně ocitovány.

Je samozřejmé, že výběr zdrojů, které budou k tvorbě textu použity, by měl být poměrně kritický – vždy se musí jednat o odborné a vědecky podložené informace. U veškerých převzatých myšlenek a tezí musí student dodržovat autorský zákon a důsledně uvádět zdroj, odkud informace pochází – netýká se to jen citací přímých, jejichž neoprávněné použití může být velmi jednoduše prokázáno, ale i parafrází – tedy přeformulování určité myšlenky vlastními slovy. Student by měl mít na paměti, že obor, v rámci kterého zpracovává svou kvalifikační práci, jeho oponent velmi dobře ovládá a mívá načteno téměř vše, co bylo o dané problematice zveřejněno – proto pro něj není až takový problém identifikovat přístup některého ze svých kolegů, byť se jej student snaží vydávat za svůj vlastní. Použití neoznačených zdrojů pak mívá velmi neblahé důsledky.

Jak tedy citovat zdroje tak, aby to nebylo v rozporu s autorským zákonem? Obecně lze využít tří základních způsobů citování:

- průběžné citování pomocí číselných odkazů,

- citování v poznámkách pod čarou,

- nebo citování tzv. Harvardským systémem.

V praxi vysokých škol jsou využívány všechny tři možnosti citování, záleží jen na jejich individuálních zvyklostech – vždy jsou studentovi k dispozici určité metodiky, jak by mělo zpracování závěrečné práce vypadat, zahrnující i doporučený (či přímo striktně vyžadovaný) způsob citování – přesnou aplikaci těchto doporučení lze jedině doporučit.

Ať již je využit kterýkoli ze tří zmíněných způsobů citování, bývají citace dvojího typu ‑ citace přímá a parafráze.

Citace přímá je doslovným přepisem použitého textu, tedy opis slovo od slova, bez jakékoli změny – takto citovaný úsek může být v rozsahu několika slov, či několika vět, vždy však jen nezbytně dlouhý – slouží k vyzdvihnutí nejdůležitějších myšlenek autora, či kontroverzního přístupu, který se od běžné normy značně odlišuje. Přímou citaci je nutné psát v uvozovkách a text bývá zvýrazňován kurzívou. Bezprostředně po citovaném úseku pak následuje odkaz na literaturu, včetně uvedení konkrétní citované strany.

Parafráze je volným „převyprávěním“ textu autora – tedy přepsání informací jinými slovy, podle potřeby stručněji, či obsáhleji, vždy však s dodržením dané myšlenky – parafráze textu musí vždy dávat totožný smysl, jako výchozí originál. Rovněž za parafrází následuje odkaz na pramen – to, zda bude uvedena i konkrétní strana, již záleží na individuálních požadavcích školy.

S přípravou kvalitního zdrojového aparátu a citováním dle normy Vám pomohou seminarkybezprace.cz


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci