Blog:

Jak má vypadat praktická část diplomové práce?

Praktická část diplomové, či bakalářské práce by vždy měla být stěžejní a musí na ni být kladen důraz v procesu celého psaní. Student zde prokazuje, že teoretické poznatky, které absorboval v rámci studia a které zrekapituloval v rámci teoretické části, dokáže aplikovat v praxi. Na rozdíl od předchozí teorie se zde může diplomant více realizovat, prezentovat své myšlenky, názory, odborné znalosti, logické uvažování i tvůrčí schopnosti. V každém případě však musí mít text vysokou odbornou úroveň, musí být používána správná terminologie a metody.

Konkrétním obsahem praktické části je zpravidla řešení nějakého problému - student musí umět zaujmout určité stanovisko a podložit je relevantními argumenty. Obvykle není řešení pouze jedno jediné správné, jde tedy o to, nalézt z vlastního pohledu akceptovatelnou cestu a obhájit ji.

V čem tedy praktická část spočívá? Obvykle se jedná o výzkum, či určitou analýzu, přičemž jednotlivé kroky praktické části musí mít logickou návaznost. Východiskem je představení metodologie - zde je definován problém, který bude řešen a v závislosti na něm je stanoven cíl výzkumu. Cíl výzkumu dále určuje metodu, která bude použita, přičemž základem je stanovení výzkumných předpokladů (hypotéz), jež budou následně ověřovány, nebo výzkumných otázek, na které bude hledána odpověď (obvykle jednodušší varianta). Metodika musí být popsána přesně a skutečně precizně – tak, aby mohl být celý výzkum kdykoliv zopakován, ovšem výstižně a spíše stručně.

Z metodiky vychází samotný výzkum – jeho průběh musí být popsán tak, jak skutečně proběhl. Stěžejní je popsání výsledků výzkumu, na jejich základě pak budou hodnoceny stanovené předpoklady, či zodpovězeny výzkumné otázky. Užívá se tabulek a grafů (očíslovaných, jednoduše a střízlivě zpracovaných), ty jsou doplněny komentářem.

Nejdůležitější částí je pak diskuze. Měla by být strukturována v návaznosti na výsledky, ať už je členěna do podkapitol, nebo psána v jednom oddíle. Zjištěné výsledky jsou dávány do souvislosti s odbornými poznatky, shromážděnými v teoretické pasáži – není na závadu, pokud nejsou v souladu, jen je potřeba vysvětlit, jak k tomu došlo, co je příčinou.

Protože je praktická část skutečně velmi důležitá a studenty často obávaná, je nezbytné jí věnovat náležitou pozornost.


Klientská sekce

Anonymní objednávka

a komunikace se zpracovatelem Po přihlášení do klientské sekce můžete v detailu objednávky komunikovat přímo se zpracovatelem Vaší zakázky. Formou chatu jednoduše pošlete připomínky, dotazy, přílohy, vše oboustranně anonymně. Můžete zde také poslat dotaz administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napište nám

Reference

Zjistěte, co si o nás myslí naši klienti

Napsat vlastní referenci